VSEOBShhAYa ISTORIYa OT LEONIDA SERGEEVIChA (L.S. VASIL`EV. VSEOBShhAYa ISTORIYa. V 6 T. T. 1: DREVNIJ VOSTOK I ANTIChNOST`. T. 2: VOSTOK I ZAPAD V SREDNIE VEKA. UChEB. POSOBIE. M.: VY`SShAYa ShKOLA, 2007. 447 S; 478 S.)
VSEOBShhAYa ISTORIYa OT LEONIDA SERGEEVIChA (L.S. VASIL`EV. VSEOBShhAYa ISTORIYa. V 6 T. T. 1: DREVNIJ VOSTOK I ANTIChNOST`. T. 2: VOSTOK I ZAPAD V SREDNIE VEKA. UChEB. POSOBIE. M.: VY`SShAYa ShKOLA, 2007. 447 S; 478 S.)
Read   Download pdf
Annotation
Восток. Афро-азиатские общества: история и современность, VSEOBShhAYa ISTORIYa OT LEONIDA SERGEEVIChA (L.S. VASIL`EV. VSEOBShhAYa ISTORIYa. V 6 T. T. 1: DREVNIJ VOSTOK I ANTIChNOST`. T. 2: VOSTOK I ZAPAD V SREDNIE VEKA. UChEB. POSOBIE. M.: VY`SShAYa ShKOLA, 2007. 447 S; 478 S.)
About authors
Leonid Alaev
Senior Research Fellow of the Department of Oriental History of the Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of Sciences
Полная версия доступна только подписчикам
Подпишитесь прямо сейчас